Program Operacyjny Inteligentny Rozwój – Projekt „Badania nad systemem automatycznej analizy obrazów i elementów typograficznych o charakterze kulinarnym”

We wrześniu 2020 r. INTERIA.PL rozpoczęła realizację projektu "Badania nad systemem automatycznej analizy obrazów i elementów typograficznych o charakterze kulinarnym" w ramach Osi Priorytetowej "Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa", Działanie "Projekty B+R przedsiębiorstw", Poddziałanie "Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa".


Celem projektu jest pozyskanie wiedzy niezbędnej do opracowania społecznościowej platformy kulinarnej z wykorzystaniem optycznego rozpoznawania znaków i obrazów, automatycznej kategoryzacji tekstów, detekcji obiektów, algorytmów rekomendacyjnych oraz technologii przetwarzania języka naturalnego i rozpoznawania mowy do obsługi interfejsu głosowego. Projekt składa się z czterech zadań, spośród których trzy pierwsze mają charakter badań przemysłowych i dotyczą, w ogólnym zarysie, pozyskania wiedzy niezbędnej do opracowania kompleksowej, pięcioetapowej ścieżki użytkownika, odzwierciedlającej w postaci funkcjonalności aplikacji rzeczywiste zachowania konsumentów od momentu podejmowania decyzji na temat składników dania, aż po ich zakup w ramach integracji z zewnętrznymi dostawcami i inteligentną asystę już w tracie przygotowywania posiłku. Planowane są także prace badawcze nad budową systemu rekomendacji z wykorzystaniem algorytmów uczenia maszynowego w celu dostosowania zasobów aplikacji do analizowanych na podstawie zachowania nawyków i preferencji żywieniowych użytkowników. Istotną składową badań przemysłowych będą także badania nad automatyczna analizą zawartości gazetek promocyjnych w celu integracji zawartych w niej informacji z listami zakupowymi i składnikami przepisów, z wykorzystaniem optycznego rozpoznawania obrazów i znaków (OCR). Jako uzupełnienie procesu badawczego zakłada się także pogłębienie wiedzy na temat technologii asystentów głosowych w kontekście ich wykorzystania w aplikacjach kulinarnych, a w szczególności jako formy cyfrowego instruktażu towarzyszącego użytkownikom bezpośrednio w trakcie przygotowywania posiłków. Celem finalnym projektu będzie stworzenie prototypu i przetestowanie go w warunkach rzeczywistych (produkcyjnych), tak aby uzyskać jednoznaczne potwierdzenie, że wypracowany w ramach prac badawczych i rozwojowych rezultat może być wdrożony i udostępniony na rynku.

Artykuł pochodzi z kategorii: Regulaminy i ogłoszenia