Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

W październiku 2020 r. INTERIA.PL rozpoczęła realizację projektu "Badania nad inteligentnym asystentem planowania tras przejazdu w kontekście transportu multimodalnego i współdzielonej mobilności" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 1 Oś Priorytetowa Gospodarka wiedzy, Działanie 1.2. Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Kluczowym elementem projektu będą prace badawczo - rozwojowego służące opracowaniu inteligentnego asystenta podróży, jako cyfrowego narzędzia wspierającego planowanie tras przejazdu, z wykorzystaniem wszystkich dostępnych miejskich środków lokomocji w ramach jednej, zintegrowanej usługi. Usługa ta poza publicznym transportem zbiorowym, obejmie także usługi oferowane w ramach współdzielonej mobilności. W ten sposób projekt wpisuje się w szersze zjawisko dotyczące transportu miejskiego, jakim jest Mobility-as-a-Service (MaaS) związane z trendem odchodzenia od modelu komunikacji zakładającej posiadanie własnego środka transportu (np. samochodu lub roweru) na rzecz traktowania komunikacji jako zintegrowanej usługi cyfrowej, w której sam środek transportu jest współdzielony i zależny od preferencji użytkownika lub konkretnej sytuacji.

Artykuł pochodzi z kategorii: Regulaminy i ogłoszenia