Promowanie komentarzy

Informacja prawna:

1. Usługodawcą usługi o podwyższonej opłacie dostępnej za pośrednictwem SMS jest operator telekomunikacyjny w którego sieci aktywowana jest karta SIM Abonenta.

2. Usługa dostępna jest dla polskich sieci komórkowych:

T-Mobile: T-Mobile Polska S.A. Siedziba: ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa
KRS 0000391193 REGON 011417295 NIP 526-10-40-567
Kapitał zakładowy 471 mln złotych, Kontakt: https://i-boa.t-mobile.pl/iboa3/auth2/auth.html

Orange
Orange Polska S.A. Al. Jerozolimskie 160 02-326 Warszawa
KRS Orange Polska S.A. wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010681 REGON 012100784 NIP 526-02-50-995
kapitał zakładowy Orange Polska S.A z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym 3.937.072.437 złotych adres do korespondencji Orange Polska S.A. ul. Jagiellońska 34, 96-100 Skierniewice.

Play P4 Sp. z o.o. ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa Tel: +48 22 319 40 00

Plus Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zarejestrowana w Sądzie  Rejonowym dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000419430, kapitał zakładowy 3.510.300.000 zł, NIP 527-10-37-727, REGON 011307968. ul. Postępu 3,  02-676 Warszawa Tel. 601 102 601

i wyłącznie dla użytkowników kart SIM znajdujących się na terenie Polski.

3. Przedmiotem Usługi o podwyższonej opłacie (SMS) jest wygenerowanie i dostarczenie kodu dostępu do wartości dodanej tj. funkcjonalności obejmującej usługę wyróżnienia komentarza kolorowym tłem na liście komentarzy. Dodatkowo dla komentarzy wyróżnionych prowadzony jest ranking popularności aktywacji, którego skutkiem jest przeniesienie wyróżnionego komentarza do sekcji wyróżnionych.

4. Aby wyróżnić dowolny komentarz (wyróżnienie odpowiedzi na komentarze jest niemożliwe) należy wysłać SMS o treści "KOLOR" na numer 7271, w odpowiedzi otrzymamy unikalny kod, który należy wpisać do okienka widocznego po kliknięciu w przycisk "WYRÓŻNIJ" przy danym komentarzu. Dwa komentarze z największą ilością "wyróżnień" zostaną przeniesione nad listę komentarzy i nie podlegają sortowaniu (są przyklejone nad listą pozostałych komentarzy). Możliwa jest sytuacja, gdy zarówno pierwszy jak i drugi komentarz mają taką samą liczbę głosów jak trzeci (chronologicznie najnowszy) komentarz, wtedy najnowszy komentarz z taką samą ilością wyróżnień zastąpi komentarz najstarszy na liście dwóch najczęściej wyróżnionych.

5. Usługę można aktywować wyłącznie dla komentarza już zamieszczonego. Świadczenie usługi trwa przez czas udostępniania komentarza w ramach Portalu INTERIA.PL zgodnie z Regulaminem Portalu INTERIA.PL. Ważność kodu SMS wynosi 24 godziny.

6. Dodatkowa funkcjonalność przypisana jest do wybranego przez użytkownika komentarza, w przypadku usunięcia komentarza na warunkach regulaminu wraz z usunięciem komentarza, świadczenie usługi dodatkowej funkcjonalności dobiega końca.

7. Do Usługi o podwyższonej opłacie (SMS) nie ma zastosowania ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.